Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu <a href=”http://www.printcanvas.info” target=”_blank”>http://www.printcanvas.info</a> a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. “Kupujúcim” sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

3. “Predávajúcim” sa rozumie BiLNET s.r.o. Obchodná 164, 07801 Sečovce, IČO: 44 868 685, DIČ: 2022879463.

4. “Elektronickou objednávkou” sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

<strong>II. Dodacie podmienky
</strong>
1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, sloločnosťi GLS, alebo inej kurieskej spoločnosťi.

2. Objednaný neakciový tovar zasielame najneskor do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.

3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

4. Expedičné náklady – paušál 4 € zahŕňajú ochrannú obálku, balné, poistenie tovaru a poštovné 1. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty, sloločnosťi DPD, alebo inej kurieskej spoločnosťi.

5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

7. Ak si kupujúci zásielku neprevezme, je predávajúci oprávnený objednávaný tovar u seba uložiť a účtovať si za každý deň nevyzdvihnutia 0,5 €.

8. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet:
Banka: VÚB, a.s.
Bankový účet: <span class=”ellipsis”>SK9502000000002642517051</span>
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.

3. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.

4. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

5. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

IV. Záruka a reklamácie

1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

BiLNET s.r.o.
Obchodná 164
Sečovce 078 01

6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.

7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).

8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

9. Postup pri reklamácii:

1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.
3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.
4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Old Master

 

Information

Print Canvas

We add additional 2 inches (3 centimeters) blank canvas around the offered size for stretching on subframe.

Welcome to printcanvas.info – the home of high quality, affordable reproduction fine-art on canvas and exclusive paper. Choose from our unique range of stunning giclee prints. Prices for canvases start at 19.90€ and exclusive paper start at 19.90€.